Regulamin serwisu WebPing1. Informacje wstępne.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu WebPing, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy Serwisu WebPing

 2. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, kiedy są pisane z wielkiej litery, oznaczają:

  1. Regulamin - niniejszy dokument.

  2. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która pomyślnie przeszła proces Rejestracji w Serwisie i korzysta z Serwisu.

  3. Usługodawca - ISPRO - Systemy Internetowe, ul. Lindego 1C, 30-148 Kraków.

  4. Serwis - serwis internetowy WebPing wraz ze wszystkimi jego funkcjami.

  5. Pakiet - zestaw parametrów Monitorowania, który może być wybrany przez Użytkownika, określający m.in. ilość dostępnych powiadomień SMS oraz ilość możliwych do Monitorowania Usług.

  6. Monitorowanie - usługa świadczona przez Serwis polegająca na sprawdzaniu dostępności Usługi dodanej przez Użytkownika.

  7. Usługa - adres strony internetowej zdefiniowanej przez Użytkownika w Panelu w celu Monitorowania.

  8. Panel - panel udostępniony Użytkownikowi w celu dodawania Usług do Monitorowania.

  9. Rejestracja - założenie konta w Serwisie.

2. Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane są:

  1. komputer lub urządzenie mobilne (smartfon, tablet), z dostępem do Internetu.

  2. przeglądarka internetowa:
   • Chrome 55.x
   • Firefox 50.x
   • Chrome Mobile 55.x
   • MSIE 11.x
   • Opera 42.x
   • Chrome 49.x
   • WebKit Mobile 10.x
   • Microsoft Edge 14.x
   • Chrome Mobile 44.x
   • WebKit Mobile 4.x

3. Zasada działania Serwisu

 1. Serwis polega na Monitorowaniu dostępności Usług zdefiniowanych przez Użytkownika w sieci Internet.

 2. Monitorowanie odbywa się równocześnie z kilku niezależnych od siebie serwerów.

 3. Serwis sprawdza czy pod adresem podanym przez Użytkownika w konfiguracji Usługi znajduje się konkretny ciąg znaków.

 4. W przypadku gdy Serwis nie znajdzie zdefiniowanego ciągu znaków, oznacza to niedostępność Usługi.

 5. Niedostępność Usługi jest odnotowywana w raportach w Panelu.

 6. Równocześnie Serwis wysyła powiadomienie za pośrednictwem wiadomości SMS oraz/lub e-mail, w zależności od posiadanego przez Użytkownika Pakietu oraz konfiguracji Usługi.

 7. Powiadomienie jest wysyłane również w momencie wykrycia, że Usługa ponownie jest dostępna.

4. Pakiety

 1. Użytkownik ma do wyboru jeden z Pakietów, których aktualne parametry zostały opisane w zakładce "cennik" na stronie WebPing.

 2. Wraz z zakupem Pakietu użytkownik otrzymuje licencję do korzystania z Serwisu.

 3. Licencja uprawniająca Użytkownika do korzystania z Serwisu jest udzielana odpłatnie.

 4. Całość (100%) uiszczonego przez Użytkownika wynagrodzenia z tytułu udzielenia dostępu do Serwisu stanowi zapłatę za udzielenie licencji uprawniającej Użytkownika do korzystania z Serwisu.

 5. Parametry Pakietu uwzględniają jego cenę, czas trwania, liczbę Monitorowanych Usług, liczbę dostępnych powiadomień SMS oraz ilość dodatkowych Użytkowników do konta.

 6. Użytkownik ma możliwość zmiany Pakietu na wyższy poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Panelu oraz opłaceniu różnicy w cenie, wynikającej z czasu ważności jego dotychczasowego Pakietu oraz cenie nowego Pakietu.

 7. Użytkownik ma możliwość zmiany Pakietu na niższy od kolejnego okresu rozliczeniowego, zachowując parametry aktualnego Pakietu do końca czasu jego trwania. Zmiana Pakietu następuje na prośbę Użytkownika przesłaną przez formularz kontaktowy.

5. Obowiązki Użytkownika

 1. Podczas Rejestracji Użytkownik ma obowiązek podania danych rejestrowych firmy lub danych osobowych oraz informacji kontaktowych zgodnych ze stanem faktycznym.

 2. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji podanych danych w celu zapewnienia ich aktualności i poprawności.

 3. Użytkownik ma obowiązek uiszczania opłat wynikających z wybranego przez niego Pakietu w sposób terminowy.

 4. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego numery telefonów oraz adresy e-mail należą do niego.

 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z aktualnymi przepisami prawa.

 6. Użytkownik oświadcza, że Monitorowane Usługi należą do niego lub ma zgodę właściciela Usług na Monitorowanie oraz zezwala Usługodawcy na umieszczenie informacji o korzystaniu z Serwisu na stronie WebPing z uwzględnieniem logotypu lub innego znaku graficznego Użytkownika.

6. Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do Monitorowania o parametrach zgodnych z wybranym przez Użytkownika Pakietem w sposób zapewniający najwyższą stabilność i jakość usług.

 2. Usługodawca będzie informował Użytkownika w przypadku wykrycia awarii Serwisu mającej wpływ na Monitorowane Usługi Użytkownika.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w Monitorowaniu będące poza jego kontrolą, w szczególności błędy po stronie dostawcy hostingu, błędy systemowe i sieciowe.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu powiadomień SMS wynikłe z niestabilności lub awarii sieci GSM.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Serwisu na potrzeby działań serwisowych i administracyjnych na czas nie dłuższy niż 24h. Za okres ten przysługuje Użytkownikowi rekompensata w wysokości 1/30 ceny wybranego Pakietu.

 6. Serwis stanowi wsparcie dla Użytkownika i powiadamia o niedostępności jego Usług, jednak nie zastępuje pracy działu IT, stąd do obowiązków Usługodawcy nie należy zapewnienie dostępności Usług Użytkownika.

7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Serwisu należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie WebPing lub adres e-mail:

 2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji lub od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji do rozpatrzenia danej reklamacji.

 3. Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu z zaznaczeniem Pakietu z jakiego korzysta Użytkownik oraz kontaktowego adresu e-mail.

 4. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji świadczonych usług.

 2. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz na swoje żądanie usunięcia w przypadku rezygnacji z usług Serwisu.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wysyłania informacji dotyczących działania Użytkownika w Serwisie oraz informacji handlowych na adres e-mail podany przez Użytkownika przy Rejestracji.

 4. W ramach świadczonych usług Usługodawca przetwarza również dane niebędące danymi osobowymi w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Zakres i cel przetwarzania danych jest opisany w Polityce prywatności dostępnej na stronie WebPing.

9. Postanowienia końcowe

 1. Aktualna treść Regulaminu znajduje się na stronie internetowej WebPing.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zmianie za pośrednictwem wiadomości e-mail.